İstanbul
Kemerburgaz

Yabancı Dil

Günümüzdeuluslararası, ticari, kültürelilişkilerdesahipolunmasıgerekenenönemliözelliklerdenbiri de İngilizcebilmektir. Yabancıdilöğrenmeninengüzelyollarındanbirisi de yaparak, yaşayaraköğrenmektir. Erkençocuklukdönemindekiçocuklarınyaşlarıgözönündebulundurulduğunda, henüzbilinçliöğrenmebaşlamadığıiçin, çocuklardiliedinirler. TıpkıanadilleriolanTürkçe’yietraftakiuyaranlarla, anlatılanmasallarıdinlemeyle, duyduklarısesleritaklitetmeyleedindiklerigibi. Küçükçocuklardadiledinimifarkınavarmadanolduğuiçinçocukkonuştuğuveyaduyduğudilisorgulama, analizetmeihtiyacıhissetmez. Bu yaşgrubununasılamacıiletişimkurmaktır. Sözlüiletişimkurarkenetrafındakibüyüklerigerekliyerlerdekendilerinidüzeltirveböyleceedinilendil hem kalıcı hem de doğruüretilir hale gelir.

DilöğrenmedekritikdönemfikriniortayaatanLenneberg’egöre, dilsadecebebekliktenergenlikdöneminekadarolandönemdekazanılır. Bu yaştansonraelbetteikincibirdilöğrenilir, ancakbebekliktenitibaren o dilemaruzkalançocuklarınaksanlarıyla, kritikdönemigeçirenergenlerarasındabüyükfarkolacaktır. Kritikdönemdensonraöğrenilmeyebaşlanılandil, bilinçliöğrenmedönemibaşladığıiçinhepsorgulanır, anlamlandırılmayaçalışılır. Kurallarçıkartılmayaçalışırveaynımatematik, fen gibiderslerdeverilenformüllerindilde de verilmesibeklenir. Ancakyabancıdildeformülverilmesi, çocuğuezberedayalıöğrenmeyeitmektenbaşkabirişeyaramaz.

18-66 aylıkçocuklaraİngilizceeğitimivermekisteyişimizdekiamaç, onlarayabancıdiliöğretmekdeğil, sadeceonlarıdiliöğrenecekleridönemehazırlamak, farkındalıkve kulak dolgunluğuyaratmakvediliedindirmektir. Eğerbizleranaokullarımızdanöğrencilerimiziyabancıdiliöğrenmeyehazırbirşekildeilkokulagönderirsek, ilkokuldaİngilizceöğretecekmeslektaşlarımız da dilöğrenmesürecinihızlandıracak, temeliolanbiryapıyıkolaycayükseltebileceklerdir.

Erkençocuklukdönemindekiçocuklarda, ikincidilöğrenmenin, anadili de geliştirmekteolduğugerçeğinigözönündebulundurarak, bizlerokullarımızdayoğunİngilizceprogramlarıuygulamaktayız. Programlarımızıntemelindeolan “Music and Movement” derslerimizledilediniminidahadoğalveeğlenceli hale getirmekteyiz. Yaşgruplarınınilgileriniçekecektemalarİngilizcedersleriiçinbelirlenmişvesınıföğretmenlerininizlediği, Milli Eğitim Bakanlığı, TalimTerbiyekurulutarafındanöngörülmüşokulöncesieğitim-öğretimprogramınınbelirlemişolduğutemalara da değinilerek, öğrenmedebütünlüksağlanmasıhedeflenmiştir.

Hazırladığımızprogramınöğrencilerimizingelişimlerineolumluanlamdakatkıdabulunduğunudüşünüyorvediledinimisürecindesizdeğerlivelilerimizdenbizleredestekolmanızıricaediyoruz. Sizlerdenenönemliricamızçocuklarınızokuldan eve geldiği zaman onlara “Bugünİngilizce’de ne öğrendin?” sorusunuSORMAMANIZDIR. Çünkübizimamacımızçocuklarımızaİngilizce’yiöğretmekdeğilfarkınavarmadanEDİNDİRMEKTİR. Doğalolarakçocuklarımızedindikleridiliyerivezamanıgeldiğindesergileyeceklerdir. Her bireyindilekarşıilgisi, yeteneğiveyatkınlığıfarklıolduğugözönündebulundurulduğundaüretimegeçmeaşaması da farklılıksergileyecektir. Kimi öğrenciokuldangelirgelmezkendiisteğiyle, hiçbirdışuyaranaihtiyaçduymadanİngilizcederslerindeneleryaptıklarınıpaylaşmakister, kimisiiseyerivezamanıgeldiğinde, enönemlisi de kendisinegüvenigeldiğindevekendisinihazırhissettiğindepaylaşımabaşlar.

ÇocuklarımızınkendianadilleriolanTürkçe’yikonuşmayabaşlamasüreçlerinihatırlarsak, ikincidilolan, etraftakonuşulmayan, sadeceokuldaduyulanİngilizce’yikonuşmayabaşlamalarınınsizinbeklediğinizdendahauzunbirsüredegerçekleşeceğinidaha da iyianlamışoluruz.

İkincibirdiledinimisürecipatlamışmısırlarınpatlamasüreçlerinebenzer. Mısırlarısıyamaruzbırakıldıkları zaman patlamayabaşlarlar. Hepsiaynıandapatlayamaz, her birisininpatlamaanıfarklıdır. Amasonuçolarakhepsipatlar. Çocuklarımız da aynıpatlamışmısırmisalidile ne kadarçokmaruzbırakılırlarsa o kadarçabuküretimegeçerlerveİngilizceiletişimkurmayabaşlarlar.

İngilizceprogramlarımızısizlerle her Cumagünüpaylaştığımız“HaftalıkÖğrenmeTakvimleri’nden” ve her ay sonupaylaştığımız“VeliMektupları’ndan” takipedebilirsiniz.

Uzmanlar, kendianadilinikonuşmasındahiçbirmaniolmayançocuklarınikincidilikonuşmadaveanlamada da hiçbirsıkıntıçekmeyecekleriniancakdiliüretimegeçmesüreçlerininbirbirindenfarklılıkgösterebileceğinibelirtmişlerdir. Dolayısıyla her çocukİngilizce’yikendisinihazırhissettiğinde, doğalbirortambulduğundavemecburkaldığındamutlakakonuşacaktır. Çocuklarınızınİngilizceedinimisürecinde, sizlerinyapmasıgerekenler; olabildiğinceİngilizceşarkılardinletmek, videolarizletmekveoyunlaroynatmaktır. Enönemlisi de sabırlıolmaktır. Diledinimiyolculuğumuzdabizimlegüvenlevesabırlaseyahatettiğiniziçinsizdeğerlivelilerimizeteşekkürederiz.

Yabancı Diller Koordinatörü

Tansel TEKİN