İngilizce

İngilizce

NEŞ’E ERBERK ANAOKULLARI OLARAK AMACIMIZ:
İngilizce’nin bir ders değil bir iletişim aracı olduğunu çocuklarımıza benimsetmek ve gerek okulda gerekse sosyal hayatlarında dili kullanmalarını sağlayıcı ortamlar yaratmaktır. Farklı öğrenen ve öğrenme modellerini göz önünde bulundurarak, bilişim teknolojilerinden de faydalanıp, öğrencilerimizin hem işitsel hem de görsel alanlarını desteklemekteyiz. Oyunlar, şarkılar, hikayeler ve etkileşimli etkinlikler aracılığıyla, çocuklarımızı hedef dile yoğun bir şekilde maruz bırakarak, eğlenceli ve doğal bir şekilde öğrenmelerini sağlamaktayız. Böylelikle çocuklarımızın kelime dağarcıkları genişlemekte, temel dil becerileri gelişmekte ve İngilizce’ye karşı olumlu bir tutum gelişmektedir.

EŞGÜDÜMLÜ İNGİLİZCE & TÜRKÇE EĞİTİM PROGRAMLARI:
Neş’e Erberk Eğitim Kurumları İngilizce Eğitim Programlarında, yaş gruplarının ilgilerini çekecek temalarla sınıf öğretmenlerinin izlediği, Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye kurulu tarafından ön görülmüş okul öncesi eğitim-öğretim programlarının temaları entegre edilerek disiplinlerarası geçişle öğrenmede bütünlük sağlanması hedeflenmiştir. Bu entegrasyon sayesinde öğrencilerimiz 3 yaşından itibaren, fen, matematik, sanat, doğa etkinlikleri ve hareket koordinasyon branşlarında da İngilizce eğitim almaktadırlar. Böylelikle öğrencilerimiz anadillerinde öğrendikleri kavramları, İngilizce’de de öğrenerek öğrenmede bütünlük sağlamış olurlar.

Avrupa Konseyi Ortak Çerçeve Programı-“CEFR” (Common European Framework of Reference for Languages) kazanımları doğrultusunda hazırlanmış, Pre-A1 seviyesinde yürütülen programlarımızla öğrencilerimiz merak ederek, sorarak, yaparak, yaşayarak ve eğlenerek öğrenirken, ilgi ve yetenek alanlarını da geliştirirler.

ÇİFT DİLLİ EĞİTİM:
Sınıflarımızda bir Türk bir yabancı öğretmenle yürüttüğümüz, ana dil edinim modeli ilkeleri doğrultusunda hazırlanan İngilizce programlarımızda çocuklar küçük yaştan itibaren çift dillilik becerilerini geliştirirler .ve kültürel farkındalıklarını arttırırlar. Öğrencilerimizi ilkokula hazırlayıcı nitelikte olan programlarımızla eğitimin devamlılığı göz önünde bulundurulur.

AİLE KATILIMI:
Okullarımızda yürüttüğümüz İngilizce programlarımızın daha rahat takip edilebilmesi için her Cuma günü Haftalık Öğrenme Takvimlerimizi, her ay sonu da Veli Mektuplarımızı aplikasyon üzerinden velilerimizle paylaşırız.

Her sene okulumuzda gerçekleştirdiğimiz aile katılımlı “Portfolyo ve Workshop” etkinliklerimizle velilerimiz öğrencilerimizin dil edinim süreç ve sonuçlarına tanıklık ederler.

KAVRAM SINIFLARINDA EĞİTİM:
Kurumlarımızda rotasyon sistemi uygulanmakta ve öğrencilerimiz gün boyu her ders için ayrı kavram sınıflarına gitmektedirler. Gerek görsel gerekse teknolojik olarak her türlü donanımla dizayn edilmiş İngilizce sınıflarımız, öğrencilerimizin maksimum fayda sağlamalarına yardımcı olarak yabancı dil edinim süreçlerine büyük katkı sağlamaktadır.

Sanat

Sanat

Bireyin duygu, düşünce ve izlenimlerini anlatabilme yeteneklerini ve yaratıcılık gücünü estetik bir düzeye ulaştırma amacıyla yapılan tüm eğitim çalışmalarıdır.

Sanat eğitimi yalnızca özel yeteneği olanlara veya sanatı meslek edinmek isteyenlere yönelik olmayıp, okul öncesinden başlayarak yaşam boyunca çeşitli aşama ve basamaklarda sürdürülecek eğitsel bir süreç olarak değerlendirilmelidir.

OKUL ÖNCESİNDE SANAT EĞİTİMİNİN TEMEL AMACI; çocukların yaratıcılıklarını desteklemek, estetik değerler ve sanatsal duyarlılık kazanmalarını sağlamaktır. Diğer amaçlar ise aşağıda sıralanmıştır;

 • Sanat aracılığı ile çocukların, tüm gelişim alanlarını desteklemek,
 • Duyularını etkin bir şekilde kullanmalarını sağlamak,
 • Sanatsal etkinlikler ile düşünce ve hareket özgürlüğü yaşamalarına imkân vermek,
 • Ortaya koydukları ile kendine güvenen katılımcı, sorumluluk sahibi, üretken bireyler olmalarını sağlamak,
 • Çocuklarda doğa, tarih, bilim ve teknoloji gibi konulara ilgi oluşturmak veya ilgi duydukları alanda deneyim elde etmelerini sağlamak,
 • Sanat yapıtlarını inceleyebilecek ve eleştirebilecek deneyime sahip olmalarını sağlamak,
 • Çevrenin korunması ve geliştirilmesi için duyarlı olmalarını, sorumluluk alabilmelerini sağlamaktır.
Reggio Emilia

Reggio Emilia

II. Dünya savaşı sonrasında İtalya’nın kuzeyinde Reggio Emilia adı verilen 150,000 nüfuslu bir kasabada anne babaların çocuklarının eğitim alabileceği bir okul kurma girişimiyle başlayıp, bugün “Reggio Emilia” yaklaşımı adıyla tüm dünyaya yayılan bir okul sistemidir. Loris Malaguzzi bu yaklaşımın yaratıcısı ve öncüsüdür.“Eğitim her çocuğun hakkı” olduğu düşüncesiyle çocukların kaliteli bir eğitim alabilmesi için okul, aile ve toplumun işbirliği içinde çalışması gerektiği esas alınmıştır.

Reggio Emilia bir program değil bir EĞITIM YAKLAŞIMIDIR.

Reggio Emilia yaklaşımında, çocuklara somut yaşantılar sunulur, bu sayede yeni deneyimler kazanmalarına yardımcı olunur. Çocuklar araştıran, üreten ve hipotezlerini test eden kişilerdir. Kendilerini ifade ederken çok farklı sembolik araçlardan yararlanabilirler. Örneğim, resim, heykel, müzik, gölge oyunları, dramatik oyun gibi. Reggio yaklaşımında buna “Çocuğun Yüz Dili” adı verilir. Çocukların düşüncelerini ve duygularını herkes tarafından görünür kılmak adına kullandıkları birçok sayıda dile sahip olduklarına inanılır. Bu diller aracılığıyla çocukların sembolik düşünmesi, yaratıcılığı ve iletişim becerileri gelişir.

Reggio Emilia eğitim yaklaşımı alan çocukların; GELİŞMİŞ BENLİK, KENDİNİ DAHA İYİ İFADE EDEBİLME, SPONTANLIK, DÜŞÜNME BECERİLERİ GELİŞMİŞ, DÜŞÜNME STRATEJİLERİ BULABİLEN, YARATICI KİŞİLİK, İLERDEKİ OKUL BAŞARISI, Diğer çocuklardan farklıdır…!

P4C Çocuklar İçin Felsefe

P4C Çocuklar İçin Felsefe

Çocukların özgürce düşüncelerini ifade edebilmelerini, bol bol soru sormalarını, sordukları sorular üzerine sorgulama yaparak felsefe yapmalarını, akıl yürütme ve analiz edebilme yetkinliklerini ortaya koymalarını ve geliştirmelerini sağlama amacı taşıyan en önemli soruşturma metodolojisi “Çocuklar için Felsefe”dir. (P4C)

Neşe Erberk Okulları olarak P4C programını uygulamamızın temel sebepleri, çocuklardaki merak duygusunu beslerken bunun yanında çocuklarımızın kendilerini ifade edebilme, çevresine karşı duyarlı olabilme, olaylara farklı açılardan bakabilme becerisi geliştirmelerine katkı sağlamak.

Kısacası P4C sadece bir öğrenme yöntemi değil, gerçekten her anlamda bir farkındalık ve düşünce sistemi eğitimidir.

Nezaket ve Zarafet Eğitim Programı

Nezaket ve Zarafet Eğitim Programı

Toplumda sevgi, saygı, hoşgörülü, sağlıklı iletişim kurabilen, öz güvenli bireyler yetiştirmek amacıyla Nezaket ve Zarafet Eğitim programını uyguluyoruz.

Nezaket ve Zarafet Eğitimi programını uygularken çocuğun tüm zeka türlerini ve gelişim alanlarını; farklı öğretim, yöntem ve metotlar kullanarak oyun yolu ile gündelik yaşam becerilerini geliştirmeyi hedefliyoruz.

 • Programız 7 temadan oluşmaktadır.
 • İletişim Kuralları
 • Sosyal Etkileşim Kuralları
 • Toplumsal Davranış Kuralları
 • Yemek Yeme Kuralları
 • Temizlik Kuralları
 • Giyinme Kuralları
 • Oturma, Kalkma ve Yürüme kuralları

SCAMPER

SCAMPER

Scamper, İngilizcede substitude, combine, adapt, modify, put the other uses, eliminate ve reverse kelimelerinin baş harflerinin kullanılmasıyla oluşan ve yaratıcı düşünme alanında kullanılan tekniğin adıdır.

Scamper, okul öncesi dönem başta olmak üzere birçok alanda kişinin zihinsel gelişimini teşvik etmek amacıyla uygulanan bir tekniktir. Scamper tekniği ile beyin fırtınası yapılarak bir fikir ya da nesnenin eksik yanları tespit edilir ve bu yönlerin geliştirilmesi için çözüm önerileri üretilir.

Scamper, kişinin kreatif düşünme becerisini geliştirmesini ve bir fikri ya da nesneyi geliştirerek eksik yanlarını gidermesini sağlar. Scamper tekniği ile kişinin ilgili fikir ya da nesneye ilişkin farklı düşünmeyi öğrenmesi ve yeni çözüm önerileri üretmesi sağlanır.

Scamper tekniği, özellikle okul öncesi dönemdeki çocukların zihinsel gelişimlerini ve yaratıcı düşünme yetilerini geliştirmek için kullanılan bir düşünme yöntemidir.

Scamper tekniğinin diğer adı yönlendirilmiş beyin fırtınası yöntemidir. Scamper tekniği, sistematik ve aşamalı bir şekilde kişinin bir fikre ya da nesneye ilişkin yaratıcı çözüm önerileri geliştirmesini sağlar. Scamper tekniği, çeşitli sorular sorarak kişinin konu ile ilgili beyin fırtınası yapmasını ve farklı düşünebilmesini sağlar.

Gems Eğitim Yaklaşımı

Gems Eğitim Yaklaşımı

Araştırmalar, erken yaşlarda verilen fen ve matematik eğitiminin çocukların temel kavramları öğrenmelerinde ve okula hazırbulunuşlukla ilgili becerilerinin kazanılmasında büyük öneme sahip olduğunu göstermektedir.

Bu düşünceden doğrultusunda, “GEMS Eğitim Yaklaşımı” programımızda önemli bir yer teşkil etmektedir. “Great Exploration in Math and Science” sözlerinin kısaltması olan GEMS kelimesi, Türkçe olarak “Fen ve Matematikte Büyük Gelişmeler” şeklinde çevrilmiştir. Bu program California Üniversitesi Lawrence Bilim Merkezinde oluşturulmuştur. Sürekli gelişime açık, etkili, esnek ve kaliteli olan GEMS Programı sayesinde heyecan verici fen ve matematik etkinlikleri sınıflara taşınmıştır.

GEMS Programı içerisinde yer alan eğlenceli etkinliklerle çocukların fen ve matematiğe ilgi duymaları sağlanır, böylece bilimsel düşünmenin ilk temelleri de atılmış olur. Çocuklar bilgiyi keşfetmeyi, bilginin somuttan soyuta gelişimini ve bilginin bağlantılarını erken yaşlarda, yaşayarak öğrenir.

GEMS Programı; “gözetimli keşif” yöntemi ile çocukların ön planda olduğu, doğrudan katılım sağladığı, eleştirel düşündüğü, kendini özgürce ifade ettiği, konunun temelindeki kavram ve fikirleri anladığı bir sınıf ortamı sağlamaktadır.

GEMS Projesinin Amaçları Nelerdir?

 • Bağımsız öğrenen ve eleştirel düşünebilen bireyler yaratmak
 • Çocukların, fen ve matematikteki öncü kavramları anlamalarını sağlamak
 • Temel fen ve matematik becerilerinin önemini göstermek
 • Fen ve matematiğe karşı olumlu bir tutum edinilmesini sağlamak

Mathazone - Masal Tadında Matematik

Mathazone - Masal Tadında Matematik

Masal tadında matematik yani Mathazone ile çocuklarımız artık çok daha keyifli bir şekilde matematiği öğreniyorlar.

Mathazone 0-7 yaş grubundaki çocukların öğrenme psikolojisine en uygun şekilde, matematiğin evrensel sıralamasını da bozmadan, sağlam matematik temeli kurmanıza rehberlik eden, sistematik bir programdır.

Mathazone matematiği eğlenceli bir oyuna dönüştürüyor;
Mathazone Programı MSıkıcı bir şeyi ezberlemek ve ardından unutmaktan kurtulalım” felsefesiyle yola çıkarak; çocukların keşif ve deneyimleme yoluyla matematiği yaşayarak, anlamlandırarak ve ilişkilendirerek öğrenmelerine fırsat yaratıyor.