Neşe Erberk Eğitim Hiz. ve Yet. Gel. Merk. Bas. Yay. ve Tan. Org. Ltd. Şti. olarak, KVKK’da tanımlı şekli ile “Veri Sorumlusu” sıfatıyla kişisel verilerinizi ne amaçlarla işleyeceğimizi size anlatabilmek için bu Aydınlatma Metni’ni hazırladık. Kişisel verilerinizi her koşulda;

 • Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak,
 • Paylaştığınız kişisel verilerin doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak,
 • Belirli, açık ve hukuka uygun amaçlar için,
 • İşlenecekleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olacak şekilde,
 • İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklayarak işleyeceğimizi bildiririz.

İşlenen Kişisel Verileriniz

Kişisel veri, KVKK’da yer alan tanımı itibariyle “kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi” ifade etmektedir. Şirket olarak tarafımızca, internet sitesini ziyaretiniz esnasında çerezler aracılığıyla birtakım veriler toplanmaktadır.

Çerez; kullanılmakta olan cihazın internet tarayıcısına ya da sabit diskine depolanarak söz konusu web sitesi tarafından tarayıcınıza gönderilen küçük bir metin parçasıdır. Bu, web sitesinin ziyaretinizle ilgili bilgileri (örneğin, tercih ettiğiniz dil ve diğer ayarlar) hatırlamasına yardımcı olur. Yani bir sonraki ziyaretinizde kolaylık sağlayabilir ve siteyi daha kullanışlı hale getirebilir. Sitede çerez kullanılmasının başlıca amaçları aşağıda sıralanmaktadır;

 • İnternet sitesinin işlevselliğini ve performansını arttırmak yoluyla sizlere sunulan hizmetleri geliştirmek,
 • İnternet Sitesini iyileştirmek ve İnternet Sitesi üzerinden yeni özellikler sunmak ve sunulan özellikleri sizlerin tercihlerine göre kişiselleştirmek;
 • İnternet Sitesinin, sizin ve Şirketimizin hukuki ve ticari güvenliğinin teminini sağlamak

Bunun yanı sıra iletişim formunu doldurmanız halinde ad, soyad, telefon numarası, e-posta adresi ve mesaj içeriğinde tarafınızca verilen kişisel veriler toplanmaktadır.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

Şirket tarafından kişisel verileriniz aşağıda belirtilen amaç ve hukuki sebepler doğrultusunda toplanıp işlenmektedir ;

 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla (acil durumlarda iletişime geçebilmek ve çeşitli organizasyonlar ile toplantılardan haberdar edebilmek)
 • Ziyaretçi memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi,
 • Reklam / kampanya / promosyon süreçlerinin yürütülmesi,
 • Ziyaretçi ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,
 • Talep / şikayetlerin takibi ve neticelendirilmesi,
 • Daha iyi bir ziyaret deneyimi sağlanması amacıyla web sitesinin talep ve davranışları doğrultusunda güncellenmesi ve iyileştirilmesi,
 • Düzenleyici kurumlarla, yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde, kanunda belirtilmiş yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamak üzere belirlenmiş gereklilikler.

Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verilerinizi, kanunda açıkça öngörülmesi, sözleşme kurulması veya ifası için gerekli olması, veri sorumlusu olarak hukuki yükümlülüğümüzün yerine getirilmesi, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunluluk hallerinde yurt içindeki ve yurt dışındaki üçüncü kişilerle KVKK’na uygun olarak paylaşabilmekteyiz. Kişisel verilerinizin aktarılma nedenleri ve aktarıldığı kişiler şu şekildedir;

 • Ziyaretçi ilişkileri yönetimi ve ziyaretçi memnuniyetine yönelik aktivitelerin ve verilen hizmetlerden memnun kalınıp kalınmadığının tayin edilmesi ile sizi ve öğrencilerimizi nasıl daha memnun edeceğimizi keşfedebilmek amacıyla ziyaretçi memnuniyeti analizi yapılması için iş ortaklarımız,
 • Reklam / kampanya / promosyon süreçlerinin yürütülmesi amacıyla şirketimizin iş ortakları ve sosyal medya danışmanlarımız,
 • Yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamak üzere belirlenmiş Millî Eğitim Bakanlığı gibi kurum ve kuruluşlar,
 • Şirketimizin güvenlik politikası ve ticari kararı gereği kişisel verilerin depolanması ve korunması için yurtdışında bulunan serverlar,
 • Savunma hakkımızı kullanabilmek, hukuk işlerinin yürütülmesi ve takibi amacıyla avukatlarımıza veya hukuki danışmanlarımıza,
 • Tarafımıza kişisel verilerinizin aktarılmasına ilişkin usulüne uygun yasal bir talep geldiği takdirde ilgili merciler.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, an itibariyle okulumuzun www.neseerberkegitimkurumlari.com isimli resmî web sitesi üzerinden yapmış olduğunuz gezinti ve iletişim amaçlı gönderdiğiniz mesaj içeriğinden toplanmaktadır.

Bunun yanı sıra kişisel verileriniz, KVKK 5. Maddesinde yer alan hukuki nedenler gereği;

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan ilgili olması,
 • Tarafınızın temel hak ve özgürlüğüne zarar vermemek kaydıyla meşru menfaatin korunması sebebiyle,
 • Hukuki yükümlülüğün yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması halinde,
 • Yurtdışına aktarımın gerekli olduğu durumlarda açık rızanız ile toplanmaktadır.

Kişisel Verilerinizin İşlenmesi Konusunda Haklarınız Nelerdir?

KVKK m. 11 uyarınca, kişisel veri sahibi olarak, Kanunun uygulanmasıyla ilgili taleplerinizi ve kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili her türlü bilgi talebinizi, iletisim@joyfullhouse.com e posta adresine size ait güvenli elektronik imza ya da mobil imza ile imzalanmış bir e-posta veya Hüsrev Gerede Caddesi Ergüven Palas D:9 Teşvikiye Beşiktaş-İSTANBUL adresine yazılı olarak (noter kanalıyla veya iadeli taahhütlü mektup ile) iletebilirsiniz. Ayrıca, tarafınızca tarafımıza daha önceden bildirilmiş olan ve sistemimizde kayıtlı olan elektronik posta adresiniz bulunmaktaysa, bu elektronik posta adresi ile de taleplerini tarafımıza bildirebilirsiniz. Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esaslari Hakkinda Tebliğ m. 5 hükmü uyarınca, başvurunuzda adınızın, soyadınızın, başvuru usulünüz yazılı ise imzanızın, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı iseniz T.C. kimlik numaranızın, yabancı iseniz pasaport numaranızın veya varsa kimlik numaranızın, tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresinizin, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numaranızın, talep konunuz yer alması zorunludur. Bu kapsamda yapacağınız başvurular mümkün olan en kısa sürede ve en çok 30 gün içinde ve ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, KVK Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınabilir. Başvurunuzu kolaylaştırmak için burada yer alan form kullanabilirsiniz. Kişisel veri sahibi olarak; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu madde 11’de detaylı şekilde izah edildiği üzere; kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme gibi sayılanlar ile sınırlı olmamak üzere çeşitli haklara sahipsiniz. Her halükârda kişisel verileriz Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde resen ve/veya talebiniz üzerine tarafımızca silinir, yok edilir veya anonim hâle getirilir. Ayrıca Şirket tarafından talebinizin niteliğine ve başvuru yönteminize göre başvurunun size ait olup olmadığının belirlenmesi ve böylece haklarınızı koruyabilmek amacıyla ek doğrulamalar (kayıtlı telefonunuza mesaj gönderilmesi, aranmanız gibi) isteyebiliriz.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Veri Sorumlusu : Neşe Erberk Eğitim Hiz. ve Yet. Gel. Merk. Bas. Yay. ve Tan. Org. Ltd. Şti.
Adres : Hüsrev Gerede Caddesi Ergüven Palas D:9 Teşvikiye Beşiktaş-İSTANBUL
Mersis No : 063103338140001